Deklaracja dostępności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej BezpiecznyAutobus.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.06.10.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Przy nawigacji klawiaturą nie wszystkie linki są podświetlane, a fokus przemieszcza się w nieprawidłowej kolejności.
  • Brakuje ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna przeglądarki zwracającego wyniki wyszukiwania w następstwie użycia przycisku "Sprawdź pojazd>>".
  • Brakuje ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna przeglądarki w przypadku korzystania z lików i elementów aktywnych takich jak "Zobacz przykładowy raport", "O usłudze", "Skorzystaj z innych e-usług", linku do wersji angielskiej strony głównej oraz do stron Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.
  • Wszystkie strony posiadają taki sam tytuł.
  • Wszystkie pliki do pobrania są w formacie PDF jednocześnie brak jest informacji o ich wielkości.

W 2023 r. planujemy pełne dostosowanie strony BezpiecznyAutobus.gov.pl do wymogów dostępności cyfrowej.

 

Deklarację sporządzono dnia 2022.01.20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Ślesiński, adres poczty elektronicznej adm.cepik@mc.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 245 55 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

  1. wejście główne A - jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących,
  2. wejście B - nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - istnieje możliwość doraźnego skorzystania z przenośnej platformy obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do obiektu KPRM przy ul. Królewskiej 27 można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania; przed wejściem głównym A znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Królewska 02, 03, 04, 08

Dojazd tramwajem: przystanek Królewska 06

Dojazd metrem: przystanek Metro Świętokrzyska.

W budynku KPRM przy ul. Królewskiej 27 zamontowany został system TOTUPOINT ułatwiający dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym.

System składa się z:

  1. zamontowanych na budynku (nad drzwiami wejściowymi) znaczników, które emitują komunikat głosowy dostępny dla osób korzystających z systemu, zawierający informacje niezbędne dla osoby odwiedzającej: opis wejścia do budynku, lokalizacja recepcji, okienka pocztowego;
  2. aplikacji mobilnej - kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliża się do konkretnego miejsca, znacznik informuje ją sygnałem dźwiękowym o dotarciu na miejsce. Aplikacja daje także możliwość zapoznania się z informacją tekstową udostępnianą przez znacznik. Aplikacja jest bezpłatna - do pobrania w Google play lub App store.

Przy wejściu głównym A jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie, przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W holu głównym znajduje się recepcja budynku i posterunek ochrony - możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabo widzącym.

W holu głównym A znajduje się platforma przyschodowa, umożliwiająca osobom z dysfunkcją ruchową - poruszającym się na wózkach dostęp do: sal konferencyjnych, szatni, pomieszczenia socjalnego oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na każdym piętrze budynku.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W KPRM przy ul. Królewskiej 27 obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.


Wróć do strony głównej